Statut

Celem Związku zgodnie ze statutem:

  1. jest rozwój i stała aktywność struktury sieci między przedsiębiorstwami, osobami prywatnymi, korporacjami państwowymi i związkami, jako bilateralny związek współpracy między Niemcami i Polską, w celu stworzenia długotrwałej turystycznej i przedsiębiorczej infrastruktury dla turystyki wodnej w regionie Euroregionu Pomerania.
  2. jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw połączonych w sieć dzięki synergii w wymianie informacji, dostępu do knowhow przedsiębiorstw partnerskich, wspólnocie reklamowej i usługowej, koordynacji organizacyjnej oraz zmniejszaniu przeszkód językowych.
  3. jest stworzenie możliwie wysokiego udziału łącznej sieci tworzenia wartości (dodanej) w regionie, w celu wykorzystania istniejącego potencjału siły roboczej, stworzenia nowych miejsc pracy o wysokiej jakości oraz ogólnego wzmacniania regionalnych miejsc transnarodowych.
  4. jest celowe popieranie wszelkich kroków, które przyczyniają się do wydłużenia sezonu branży turystycznej regionu i przy pomocy środków współpracy miedzyzakładowej i dzięki elastycznym strategiom zatrudnienia personelu trwale sprzyjają zabezpieczeniu specjalistów.
  5. jest wspieranie tworzenia przedsiębiorstw w obszarze turystyki wodnej, szczególnie dzięki inicjatywom wspierającym kobiety jako założycielki firm.
  6. jest prowadzenie ekologicznej turystyki wodnej, opierającej się na długotrwałości dzięki tworzeniu świadomości proekologicznej postawy i sposobu prowadzenia gospodarki, zastosowania innowacyjnych ekologicznych technologii, oraz impulsom do dalszego rozwoju takich technologii dzięki współpracy badawczej, np. ze szkołami wyższymi.